Verkostohanke järjestöille ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen teemoista 2021 (VN/25680/2021)

Ympäristöministeriö toteuttaa Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa vuosille 2020-2022. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea ja rohkaista ikääntyviä henkilöitä ennakoimaan tulevia asumistarpeitaan ja varautumaan sekä toteuttamaan asumista tukevia toimenpiteitä hyvissä ajoin.

TTS Työtehoseura toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta ja mahdollisuuksista ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa. Mukana oli valtakunnallisia eläkeläis- ja vanhusalan järjestöjä sekä asunto- ja kiinteistöalan järjestöjä. Selvityksessä nousi esille järjestöjen resursoinnin haasteet, tarve yhteistyöhön muiden järjestöjen ja kuntien kanssa sekä viestinnän tärkeys. Ehdotuksena pienehkön rahoituksen kohdentamiseksi ehdotettiin yhteistyön vahvistamista yhteisen viestintähankkeen ja muun yhteistyön avulla ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen teemoista.

1 Ympäristöministeriön valtionavustuksen kohteena oleva toiminta

Haku on suunnattu valtakunnallisille järjestöille niiden toimintaan ikääntyneiden kansalaisten asumisen ennakoinnin ja varautumisen tukemisessa. Järjestöt voivat toteuttaa hankkeissa paikallistason toimintaa, kuten ikääntyneelle väestölle tarkoitettuja tapahtumia ja kursseja sekä neuvontaa ja muuta viestintää kaikille kansalaisille, omille jäsenilleen, jäsenyhdistyksilleen ja vanhusneuvostoille.

TTS Työtehoseura koordinoi verkostohankkeen toteutusta ja toteuttajien yhteistyötä. Hankkeen aikana luodaan yhteinen tietopankki ikääntyneiden asumisen ennakointiin liittyvästä viestintä- ja neuvontamateriaalista.

Verkostohankkeessa avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen tulee yhteistyössä ankkurijärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa

 • tukea järjestöjen ikääntyneille kansalaisille kohdistettua asumisen ennakointi- ja viestintätoimintaa ja luoda tähän liittyviä uusia toimintatapoja,
 • vahvistaa järjestöjen yhteistyötä ikääntyneiden asumisen ennakointiin liittyen, erityisesti tehostamalla neuvontaa, koulutusta ja muuta viestintää,
 • viestiä yhdessä esimerkiksi tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa sekä paikallisissa tilaisuuksissa, myös yhdessä jäsenyhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa sekä
 • koota neuvontamateriaalia yhteen ja tarvittaessa luoda uutta sekä päivittää vanhaa.

Suomen Asumisen Apu, Muistiliitto ja Vanhustyön keskusliitto jakavat hankkeessa kokemuksiaan ja asiantuntijatietoa järjestönsä aihepiiriin liittyvästä toiminnasta sekä tekevät yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa sovittavalla tavalla.

Avustusta hakevia järjestöjä kannustetaan muutoinkin tekemään yhteistyötä hankevalmistelussa. Jokainen järjestö hakee oman rahoituksensa, mutta ilmoittaa hakemuksessa sovitun yhteistyön muodon toisten järjestöjen kanssa.

Hankeaika 12/2021-11/2022

Taustatietoa aihepiiristä löytyy Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ja Ikääntyneiden asumiseen liittyviltä nettisivuilta:
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma
Ikääntyneiden asuminen
Järjestöselvitys

Ympäristöministeriö voi rahoittaa hankkeita enintään 30 000 euroa/hanke. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 250 000 euroa.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena erityisavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle.

Huom! Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.

2 Hakuohjeet

Hakemusten tulee olla jätetty 21.11.2021 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu ympäristöministeriön kirjaamoon.

Linkki TTS Työtehoseuran hankesuunnitelmaan

Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta avustettavat kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan alihankinnoista. Avustettavan hankkeen edellytyksenä on, että järjestön täytyy osallistua omalla työpanoksellaan vähintään 30 % kokonaistyöosuudesta. Avustettava hanke ei voi saada muuta valtion tukea samoihin kustannuksiin, joita nyt avustetaan.

Erityisavustuksen tukikelpoiset kustannukset

3 Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaavat ympäristöministeriön asiantuntijat alla mainittujen kriteerien mukaisesti. Hakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset tai vaillinaisesti täytetyt hakemukset hylätään.

Arviointikriteerit ovat:

 1. Innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus
  • Hanke luo uusia tapoja tukea ikääntyneiden asumisen ennakointia.
  • Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja resurssien mukaisesti.
 2. Yhteistyö
  • Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
  • Hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja.
  • Ikääntyneiden edustus on avustettavassa toiminnassa tai sen valmistelussa mukana, esimerkiksi paikallisyhdistyksen, vanhusneuvoston tai ikääntyneiden ryhmän kautta.
 3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
  • Hanke tavoittaa ikääntyneitä ihmisiä ja tukee heidän asumisen ennakointiaan joko suoraan tai jäsenyhdistysten tai muiden paikallisten toimijoiden tai viestinnän keinoin.
  • Hanke parantaa ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen liittyvää tietoutta ja toimintatapoja.
  • Hankkeella on laajempaa vaikuttavuutta ja sen tuloksia voi hyödyntää valtakunnallisesti.

4 Päätökset

Arviointi pyritään tekemään 30.11.2021 mennessä. Tieto avustettavista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ympäristöministeriön tiedotteella sekä Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman nettisivuilla.

Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

5 Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun avustuspäätös on tehty. Hanke tulee toteuttaa marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Valtionavustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito, työaikakirjanpito ja tilintarkastajan lausunto) ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä.

6 Ohjelman tarjoama muu tuki

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma ja TTS Työtehoseura tukee järjestöjen yhteistyötä järjestämällä työpajoja ja vastaavia yhteisen toiminnan, tilaisuuksien ja viestintämateriaalin toteuttamiseksi. Ohjelmassa jaetaan myös ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä nettisivujen, seminaarien ja muun yhteistyön kautta. Tarvittaessa hankkeelle voidaan perustaa ohjausryhmä, joka tukee hankkeen toteutusta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Heli Mäntylä, ympäristöministeriö, p. 02952 50189, etunimi.sukunimi@gov.fi