Avustushaku vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin

Ympäristöministeriö ilmoittaa kunnille ja maakunnan liitoille tarkoitetusta avustushausta ensisijaisesti Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten osalta.

Ympäristöministeriö myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden mukaisten, vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin tarkoitetut valtionavustukset hakemusten mukaan valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustukset myönnetään valtion vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion sekä vuoden 2022 talousarvioesityksen momentilta 35.20.37, Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen. Vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion avustuksiin tarkoitettu määräraha on noin 250 000 euroa ja vuoden 2022 talousarvion avustuksiin tarkoitettu määräraha on noin 750 000 euroa.

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustuksella edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraalisuudesta vuonna 2035 ja pyrkimyksestä maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Kunnille ja maakunnille suunnatun avustuksen tarkoitus on nopeuttaa vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyjä ja siten edistää hankkeiden toteutumista. Avustusta on tarkoitettu käytettäväksi vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen ja luvitukseen (esim. ympäristölupa, rakennuslupa, toimenpidelupa) sekä niihin liittyvien selvitysten laatimiseen.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset vihreän siirtymän (pilari 1) investoinnit sisältävät mm. seuraavien aiheiden hankkeita:

 1. energia-infrastruktuuri
 2. uuden energiateknologian käyttöönotto
 3. vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
 4. teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen
 5. keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttö ja kierrätys
(1) Energia-infrastruktuurihankkeet kattavat sähköverkon investointeja, lämpöverkostoon tehtävät investoinnit ylijäämälämpöjen hyödyntämiseksi kaukolämmityksessä ja investoinnit vähähiilisen kaasun siirtoon. (2) Uuden energiateknologian hankkeet sisältävät mm. merituulivoiman, liikenteen uusiutuvien polttoaineiden, polttoon perustamattoman lämmöntuotannon, biokaasun liikennekäytön, suuren mittakaavan aurinkoenergian ja energian varastoinnin hankkeita. (3) Vähähiilisen vedyn hankkeet sisältävät puhtaan vedyn tuotantoon- ja varastointiteknologioiden kaupalliseen skaalaukseen liittyviä hankkeita. Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntämisen hankkeet sisältävät hiilinegatiivisia teknologioita kuten hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU) sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS). (4) Teollisuuden prosessien suoran sähköistämisen ja vähähiilistämisen investoinnit kattavat hankkeita, joissa prosessien hiilidioksidipäästöjä vähennetään parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä lämmönkulutusta, sähköistämällä prosesseja ja ottamalla käyttöön hybridiratkaisuja (sähköön ja polttoon perustuvat yhteisratkaisut) sekä hyödyntämällä lämpöpumpputeknologiaa ja ylijäämälämpöjä. (5) Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttö ja kierrätysinvestoinnit sisältävät teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. akkumateriaalit, muovit, tekstiilit, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevia hankkeita.

 

Avustuksen määrä ja maksaminen

Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla ELY-keskuksia kuultuaan. Ympäristöministeriö toimii avustusten myöntävänä valtionapuviranomaisena. Osana hakemusten arviointia ELY-keskukset lausuvat oman alueensa kuntien hakemuksista ympäristöministeriölle. Avustuksia jaetaan määrärahan puitteissa yhteensä enintään noin miljoona euroa.

Avustusta voidaan myöntää maakuntien liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Maakunnan liiton tai kunnan omarahoitusosuus on siten oltava vähintään 30 % edellä mainituista avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannuksiksi kelpaavat liiton tai kunnan oma työ sekä liiton/kunnan tilaamana ulkopuolisen tahon tekemä työ. Avustuksen saajan on pystyttävä työajan seurannalla ja sen perusteella aiheutuvilla todellisilla menoilla tai muulla vastaavalla luotettavalla tavalla osoittamaan, että omarahoitusosuus on toteutunut. Mikäli omarahoitusosuus jää pienemmäksi kuin 30 % avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista, maksetaan enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään muita kuin Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden mukaisia vihreän siirtymän investointihankkeita, niin avustusta ei voida myöntää niiden osaan kuluista. Avustettavaksi hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei lasketa ennen avustuspäätöksen voimaantuloa toteutuneen työn osuutta eikä muuta kuin vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyistä (kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten osalta) aiheutuvia kuluja.

Avustukset maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan pääasiassa yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustus maksetaan viimeistään vuoden 2023 tai 2024 lopussa, jota ennen hankkeen kustannukset on tultava laskutettaviksi ympäristöministeriölle. Avustuksen maksatuksesta vuoteen 2023 tai 2024 mennessä määritetään avustuspäätöksessä. Viranomaiskäsittelyiden aikataulu esitetään työsuunnitelmassa. Avustuksen myöntämisestä päätetään esitettyjen tietojen perusteella.

Hakemusten arviointikriteerit

Avustuksia myönnetään viranomaiskäsittelyihin (kaavoitus, luvitus ja niihin liittyvät selvitykset), jotka koskevat Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavia tai tukea hakeneita vihreän siirtymän investointihankkeita. Avustuksia voidaan myöntää myös viranomaiskäsittelyihin, jotka välillisesti toteuttavat Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja ovat ohjelman tavoitteiden mukaisia. Esimerkiksi merituulivoima on Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarin 1 mukainen investointikohde, mutta maatuulivoima ei ole, ja siksi maatuulivoiman viranomaismenettelyihin ei voi saada avustusta. (Ympäristöministeriö myöntää erillisessä tuulivoima-avustushaussa tukea myös maatuulivoiman kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin).

Avustusten jaossa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta vihreän siirtymän investointihankkeen toteutumiseen. Viranomaiskäsittelyiden kiireellisyys huomioidaan, jotta investointihankkeet toteutuisivat Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisessa aikataulussa viimeistään elokuuhun 2026 mennessä. Kuntien avustusten jaossa priorisoidaan usean kunnan yhteisiä hankkeita sekä kuntia, joilla ei ole omaa kaavan laatijaa.

Avustushakemusten arviointikriteerit ovat:

 • Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavat hankkeet
 • Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden mukaisuus
 • Vaikuttavuus vihreän siirtymän investointihankkeen toteutumiseen
 • Viranomaiskäsittelyiden kiireellisyys vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumiseksi Suomen kestävän kasvun ohjelman edellyttämässä aikataulussa

Puutteellisesti täytetyt, avustusehtojen vastaiset ja toteuttamiskelvottomat avustushakemukset hylätään.

Ympäristöministeriö voi myöntää avustusta kunnille ja maakuntien liitoille Euroopan komission tiedonannon (2016/C 262/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05) kohdassa 17. määritellyn mukaiseen viranomaisen kaavoitus-, luvitus- ja niihin liittyviin selvityshankkeisiin. Ympäristöministeriö ei tässä haussa myönnä investointiavustusta.

Haun toteutus

Avustuksia haetaan ympäristöministeriöstä. Hakuaika avustuksille on 4.3.2022 - 31.5.2022 klo 12:00. Hakemuksia käsitellään jo ennen haun päättymistä.

 • 8.4.2022 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään huhti-toukokuun aikana.
 • 8.4.2022 jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä 31.5.2022.
Ympäristöministeriö voi sulkea haun jo ennen 31.5.2022, jos avustuksiin käytettävä määräraha tullaan käytetyksi 8.4.2022 mennessä saapuneihin hakemuksiin.

 

Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella.

Avustuspäätökset

Ympäristöministeriö tekee kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa.

Ympäristöministeriön avustuksen osuus ilmoitetaan avustuspäätöksessä. Avustettavien hankkeiden osalta hyväksytään toteutuneet kulut laskua vastaan sen jälkeen, kun ympäristöministeriön nimeämä hankkeen valvoja on hyväksynyt loppuraportin. Loppuraporttiin sisältyy toteutuksen ja tulosten kuvaus, maksatushakemus, tuntikirjanpito sekä tilintarkastajan lausunto tai kirjanpito-ote. Aikataulu loppuraportille ja laskutukselle todetaan avustuspäätöksessä.

Avustuksen ehdot

Tähän avustusmenettelyyn sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksen ehtoja ja rajoituksia. Hakija sitoutuu avustushakemuksellaan noudattamaan ehtoja ja rajoituksia.

Hankkeiden on oltava ”ei merkittävää haittaa” –periaatetta (DNSH) koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukaisia ja noudatettava olennaista EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.

Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset (doc)

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö

Valtionavustuslaki 688/2001 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688

EU:n valtiontukisäännöstöä https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely

Lisätietoja

Soile Hartikka
soile.hartikka@gov.fi
p. 0295 250 079