Tietosuojaseloste

Lähettänyt admin Ke, 02/13/2019 - 11:55

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN AVUSTUSTENHAKU -PALVELU

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 artiklan mukainen seloste

 

Rekisterinpitäjä

 

Ympäristöministeriö

PL 35

00023 Valtioneuvosto

Puhelin +358 295 16001 (valtioneuvoston vaihde)

 

Rekisterin yhteyshenkilö Tiina Kotonen-Pekkanen

Sähköposti tiina.kotonen-pekkanen@ym.fi

 

Tietosuojavastaava Maija Seppälä

Sähköposti tietosuoja@ym.fi

 

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus                                                                       

Ympäristöministeriö on Avustustenhaku -palvelun kautta haettavien avustusten osalta valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettu valtionapuviranomainen. Avustustenhaku –palvelussa käsitellään hakemuksiin liittyviä henkilötietoja valtionavustushakemusten käsittelemiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e- alakohtaan; tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Valtionavustuslain 10 §:n mukaan hakijan tulee antaa hakemuksen yhteydessä valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja muista seikoista.

 

Käsiteltävät henkilötiedot                      

  • hakijan/järjestön nimi, Y-tunnus
  • hakijan/järjestön yhdyshenkilön sukunimi, etunimet,
  • hakijan/järjestön yhdyshenkilön osoite, postinumero, postitoimipaikka
  • hakijan/järjestön yhdyshenkilön sähköpostiosoite
  • hakijan/järjestön internet –sivuston osoite
  • hakijan/järjestön IBAN-pankkitilin numero

 

 

Tietojen käsittely ja tietojen luovutus                              

Hakija kirjaa Avustustenhaku-palvelussa hakulomakkeessa tarvittavat henkilötiedot. Hakija voi tallentaa hakulomakkeen tiedot ja jatkaa lomakkeen täyttämistä hakuajan kuluessa. Valmiin hakulomakkeen hakija lähettää järjestelmään ja halutessaan hakija voi tulostaa hakemuksen itselleen. Avustustenhaku -palvelu lähettää valmiin hakemuksen suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon. Ympäristöministeriön kirjaamossa hakemus siirretään VAHVA -asianhallintajärjestelmään pysyvästi säilytettäväksi. Avustustenhaku-palvelu antaa kullekin hakemukselle yksilöintitunnuksen, jonka mukaan ympäristöministeriön kirjaamo pystyy ne identifioimaan.

 

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät ympäristöministeriön kirjaamon ja valtionavustuksista vastaavat ministeriön virkamiehet. Lisäksi, ympäristöministeriö käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

Tietojen säilytysaika                                               

Avustustenhaku –palveluun lähetetyt hakulomakkeet säilytetään pysyvästi ympäristöministeriön kirjaamossa ja Avustustenhaku –palvelun ylläpitäjän sähköisessä järjestelmässä ylläpitosopimuksen voimassa olon ajan.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä.

 

Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröidyt voivat olla yhteydessä ympäristöministeriön tietosuojavastaavaan, rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (ks. yhteystiedot yllä) sekä kirjaamoon:

 

Ympäristöministeriön kirjaamo

sähköposti: kirjaamo@ym.fi

osoite: Ympäristöministeriö, Kirjaamo,

PL 35, 00023 Valtionneuvosto

 

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ympäristöministeriössä löytyy ympäristöministeriön internetsivuilta:  

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ympäristöministeriössä

 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet asiasta löytyvät tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta: Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut