Ansökan om understöd för myndighetsbehandling av investeringsprojekt som främjar grön omställning

Miljöministeriet utlyser understöd till kommuner och landskapsförbund som i första hand är avsett för myndighetsbehandling (planläggning, tillstånd och därtill hörande utredningar) av investeringsprojekt för grön omställning som stöds med medel från Finlands program för hållbar tillväxt.

Med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljar miljöministeriet på ansökan statsunderstöd för myndighetsbehandling av investeringsprojekt för grön omställning som ligger i linje med målen för Finlands program för hållbar tillväxt. Understödet beviljas ur moment 35.20.37, Understöden för byggande som stöder den gröna omställningen, i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2021 och i budgetpropositionen för år 2022. Det anslag som är avsett för understöd i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2021 uppgår till cirka 250 000 euro och det anslag som är avsett för understöd i budgeten för år 2022 till omkring 750 000 euro.

Understödets ändamål

Understödet bidrar till att genomföra åtgärderna i Finlands program för hållbar tillväxt samt regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland 2035 och strävan efter att bli det första fossilfria välfärdssamhället i världen. Syftet med understödet till kommuner och landskap är att påskynda myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt för grön omställning och på så sätt främja arbetet med att genomföra projekten. Understödet är avsett att användas för planläggning och tillstånd som gäller investeringsprojekt för grön omställning (till exempel miljötillstånd, bygglov, åtgärdstillstånd) samt för att ta fram därtill hörande utredningar.

Investeringarna för grön omställning (pelare 1) enligt Finlands program för hållbar tillväxt omfattar projekt bland annat på följande områden:

 1. energiinfrastruktur
 2. ny energiteknik
 3. koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid
 4. direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dem koldioxidsnåla
 5. återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin
(1) Energiinfrastrukturprojekt handlar om investeringar i elnät, investeringar i värmenät i syfte att använda överskottsvärme i fjärrvärmesystem och investeringar i överföring av koldioxidsnål gas (2) nya energiteknikprojekt avser bland annat projekt för havsbaserad vindkraft, förnybara drivmedel i trafiken, värmeproduktion utan förbränning, användning av biogas i trafiken, lagring av solenergi och energi i stor skala (3) de projekt som rör koldioxidsnålt väte hänför sig till kommersiell uppskalning av olika typer av teknik för produktion och lagring rent väte; projekten för att avskilja och återvinna koldioxid innehåller koldioxidnegativa typer av teknik, såsom avskiljning och återvinning av koldioxid (CCU) samt avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) (4) investeringar i direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dem koldioxidsnåla handlar om projekt där koldioxidutsläppen från processer minskas genom förbättrad energieffektivitet och minskad värmeförbrukning, elektrifiering av processerna och tillämpning av hybridlösningar (lösningar baserade på både el och förbränning) samt tillämpning av värmepumpsteknik och överskottsvärme (5) investeringar i återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin handlar om projekt för att återanvända och återvinna restprodukter och avfallsflöden från industrin (till exempel bioekonomi) och andra centrala material (till exempel batterimaterial, plast, textilier, förpackningar, elektrisk och elektronisk utrustning, bygg- och rivningsmaterial).

 

Stödbelopp och utbetalning av stöd

Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha hört närings-, trafik- och miljöcentralerna. Miljöministeriet är den statsbidragsmyndighet som beviljar understöden. Som ett led i bedömningen av ansökningarna kommer NTM-centralerna att lämna in ett yttrande till miljöministeriet om de ansökningar som kommunerna i respektive region lämnat in. Inom ramen för anslaget beviljas på sin höjd sammanlagt högst en miljon euro i understöd.

Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 procent av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utredningar. Landskapsförbundets eller kommunens självfinansieringsandel ska således utgöra minst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Som kostnader räknas förbundets eller kommunens eget arbete samt arbete som utförts av en utomstående aktör på beställning av förbundet/kommunen. Stödmottagaren ska genom arbetstidsuppföljning och de faktiska utgifter som följer av den eller på annat motsvarande tillförlitligt sätt kunna visa att självfinansieringsandelen har realiserats. Om självfinansieringsandelen är mindre än 30 procent av de stödberättigande kostnaderna, betalas högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen behandlar andra investeringsprojekt än de investeringsprojekt för grön omställning som är förenliga med målen för Finlands program för hållbar tillväxt kan understöd inte beviljas för kostnader som gäller de andra investeringsprojekten. Som kostnader som berättigar till understöd räknas inte kostnaderna för den del av arbetet som utförts innan understödsbeslutet trädde i kraft eller andra kostnader än sådana som följer av myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt för grön omställning (planläggning, tillstånd och utredningar).

Understöd betalas ut enligt de faktiska kostnaderna och i regel i en post efter att projektet har slutförts. Understödet betalas ut senast vid utgången av 2023 eller 2024, och före det ska miljöministeriet ha fått en faktura över kostnaderna för projektet. I understödsbeslutet anges om utbetalningen av understödet sker senast 2023 eller 2024. Tidsplanen för myndighetsbehandlingen anges i arbetsplanen. Beslut om beviljande av understöd fattas på basis av de angivna uppgifterna.

Bedömningskriterier

Understöd beviljas för myndighetsbehandling (planläggning, tillstånd och utredningar) av investeringsprojekt för grön omställning som får stöd eller som ansökt om stöd som betalas med medel från Finlands program för hållbar tillväxt. Understöd kan också beviljas för myndighetsbehandlingar som indirekt genomför Finlands program för hållbar tillväxt och som är förenliga med programmets mål. Till exempel havsbaserad vindkraft är ett investeringsmål enligt pelare 1 i Finlands program för hållbar tillväxt, men detta gäller inte landbaserad vindkraft. Därför kan man inte få understöd för myndighetsbehandling som rör landbaserad vindkraft. (Miljöministeriet beviljar i en separat ansökan om vindkraftsunderstöd också stöd för åtgärder som gäller planläggning och tillstånd för landbaserad vindkraft och därtill hörande utredningar).

Vid fördelningen av understöd bedöms projektets inverkan på att genomföra investeringsprojektet för grön omställning. Myndighetsbehandlingens skyndsamhetsgrad beaktas för att investeringsprojekten ska kunna genomföras inom den tidsplan som anges i Finlands program för hållbar tillväxt, det vill säga senast i augusti 2026. Vid fördelningen av understöd till kommunerna prioriteras samprojekt mellan flera kommuner samt kommuner som inte har någon egen aktör som utarbetar planer.

Ansökningarna om understöd bedöms enligt följande kriterier:

 • Projekt som får stöd från Finlands program för hållbar tillväxt
 • Förenlighet med målen för Finlands program för hållbar tillväxt
 • Inverkan på att genomföra investeringsprojektet för grön omställning
 • Myndighetsbehandlingens skyndsamhetsgrad när det gäller att genomföra investeringsprojekt för grön omställning inom den tidsplan som förutsätts i Finlands program för hållbar tillväxt

 

Ansökningar som är bristfälligt ifyllda, som uppenbart strider mot understödsvillkoren eller som inte betraktas som genomförbara avslås.

Miljöministeriet kan bevilja kommuner och landskapsförbund understöd för planläggning, tillståndsprocesser och utredningsprojekt i anslutning till dem i överensstämmelse med vad som fastställs i punkt 17 i Europeiska kommissionens tillkännagivande (2016/C 262/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05). Miljöministeriet beviljar inte investeringsunderstöd i samband med denna ansökningsomgång.

Ansökan

Understöd söks hos miljöministeriet. Ansökningstiden är 4.3.2022 - 31.5.2022 kl. 12:00. Ansökningarna behandlas redan innan ansökningstiden går ut.

 • Ansökningar som inkommit senast 8.4.2022 behandlas i april-maj.
 • Ansökningar som inkommit efter 8.4.2022 behandlas efter att ansökningstiden gått ut den 31.5.2022.
Miljöministeriet kan stänga ansökan redan före 31.5.2022, om det anslag som används för understöden kommer att användas till ansökningar som inkommit senast 8.4.2022.

 

Understöd kan sökas endast elektroniskt.

Beslut om understöd

Miljöministeriet skickar ett skriftligt stödbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Ett positivt beslut om statsunderstöd innehåller villkor som stödmottagaren bör iaktta.

I stödbeslutet meddelas den understödsandel som miljöministeriet beviljar. I fråga om projekt som beviljas understöd godkänns de faktiska kostnaderna mot faktura efter att den projektövervakare som miljöministeriet utsett har godkänt slutrapporten. Slutrapporten ska innehålla en beskrivning av utfallet och resultaten, en ansökan om utbetalning av stöd, arbetstidsbokföring samt ett revisorsutlåtande eller utdrag ur bokföringen. Tidsplanen för slutrapporten och faktureringen anges i stödbeslutet.

Villkoren för understöd

På denna understödsprocess tillämpas de villkor och begränsningar som gäller för miljöministeriets specialunderstöd. Sökanden förbinder sig genom sin ansökan om understöd att iaktta villkoren och begränsningarna.

Projekten måste vara förenliga med den tekniska anvisningen för principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH) (2021/C58/01) och följa den väsentliga EU-miljölagstiftningen och den nationella miljölagstiftningen.

Villkor och begränsningar för specialunderstöd (doc)

Lagstiftning som tillämpas på ansökan

Statsunderstödslagen (688/2001): https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688

EU:s regler för statligt stöd https://tem.fi/sv/eu-regler-om-statligt-stod

Mer information:

Sakkunnig
Soile Hartikka
soile.hartikka@gov.fi
tfn. 0295 250 079