Kommun-Helmi Utlysning av ansökan om specialunderstöd

Kommun-Helmi
Utlysning av ansökan om specialunderstöd

Miljöministeriet utlyser en ansökan om specialunderstöd för kommuner i syfte att enligt programmet Helmi genomföra projekt för att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Ansökan benämns Kommun-Helmi och är en del av programmet Helmi. https://www.ym.fi/sv-FI/Natur/Naturens_mangfald/Naturskyddsprogram/Livsmiljoprogrammet_Helmi

Projektet Kommun-Helmi ska främja den biologiska mångfalden och förbättra de värdefulla livsmiljöerna inom ramen för programmet Helmi. Programmet Helmi är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland.


Bakgrund

Ett centralt mål i statsminister Marins regeringsprogram är att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald. Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden, och en av de viktigaste åtgärderna gäller att genomföra ett program för att förbättra livsmiljöerna. Programmet har fått namnet Helmi. Det huvudsakliga syftet med programmet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöerna bland annat genom att skydda och restaurera myrmarker, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt restaurera vatten- och strandnatur. Utöver förbättrandet av den biologiska mångfalden strävar man också efter att främja ekosystemtjänsterna, vattenskyddet, kolbindningen, bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till förändringar.


Mål

Miljöministeriet beviljar understöd till konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdprojekt enligt målen för Kommun-Helmi samt till sådant investerings- och planeringsarbete i nära anknytning till projekten som förbättrar Helmi-livsmiljöer. De understöd som beviljas understöd förväntas också utveckla nya metoder och verksamhetsmodeller för vård av livsmiljöer. Kommun-Helmi-understödet riktas i första hand till marker som ägs eller innehas av kommunerna. Ifall projekten även gäller privata marker ska kommunerna beakta reglerna om statligt stöd.

Teman

 • Restaurering av myrar
 • Restaurering av fågelvatten och våtmarker
 • Restaurering och vård av vårdbiotoper
 • Vård av skogliga livsmiljöer
 • Restaurering av småvatten och strandnaturen

Urvalsprocessen

Ansökan om specialunderstödet för Kommun-Helmi genomförs under tiden 11.5 - 31.8.2020.
Av de ansökningar som lämnats in före den 1 juni väljs de projekt som kan genomföras redan under sommaren 2020. De resterande projekten väljs ut efter att ansökningstiden har gått ut.

Specialunderstödet är avsett för kommunerna. Miljöministeriet uppmuntrar också kommunerna att skapa lokala konsortier som kan planera gemensamma projekt. Man önskar också ansökningar där flera olika teman kopplas samman och där man genom restaureringsåtgärder utnyttjar omfattande ekologiska livsmiljöhelheter. Åtgärder av genomgripande karaktär och kommuners gemensamma ansökningar bedöms positivt vid valet av understödsobjekt.
 
Det anslag som reserverats för Kommun-Helmi 2020, sammanlagt ca 3 miljoner euro, kan användas fram till utgången av 2022. Tidtabellen för projektet presenteras i planen och finansieringsbesluten fattas separat för varje projekt. De projekt som ska genomföras före utgången av maj 2021 prioriteras, eftersom avsikten är erfarenheterna ska kunna utnyttjas vid finansieringen av Kommun-Helmi under de kommande åren. Andelen av miljöministeriets understöd meddelas i understödsbeslutet och andelen utgör 20-95 procent av de faktiska totala kostnaderna för det projekt som beviljats understöd. Som kommunens självfinansieringsandel godkänns till exempel lönekostnader för fastanställda eller inkomst av försäljning av trävaror som produceras i samband med vårdåtgärder.

De projekt som beviljats understöd ska innefatta konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som förbättrar livsmiljöer inom ramen för programmet Helmi. Genom Kommun-Helmi inte finansieras till exempel strukturerna för rekreationsbruk eller guider. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan ingå i Kommun-Helmi-projekten om de konkreta restaurerings- eller vårdåtgärderna vidtas samtidigt eller om de finansieras på något annat sätt och följer en viss tidtabell.

Faktiska utgifter godkänns mot fakturor efter det att den övervakare som utnämnts av miljöministeriet har godkänt slutrapporten. Tidtabellen för slutrapporten och faktureringen anges i understödsbeslutet.


Miljöministeriet beviljar inte understöd till sådana projekt som medför en direkt ekonomisk nytta för kommunen. Eventuell ekonomisk nytta som åtgärder medför, så som till exempel inkomst av försäljning av trä från avverkning, ska meddelas i kostnadskalkylen som en självfinansieringsandel för kostnaderna för åtgärderna.

Miljöministeriet finansierar inte heller projekt som bedriver verksamhet av permanent karaktär, utan projekten ska vara tidsmässigt avgränsade. Om den fortsatta vården tryggas genom ett avtal om användningsrätt, till exempel för betesmark, får det inte tas ut hyra för detta avtal, och avtalsparten måste väljas genom ett öppet ansökningsförfarande.  

Ansökningar

Miljöministeriet begär sökanden fylla i ansökningsblanketten och bifoga en projektplan med en kostnadskalkyl.

Projektplanen ska vara kort och innehålla följande:

 1. Beskrivning av verksamheten
  • Naturtyper och nuläget
  • Beskrivning av markägandet och åtgärderna för att i framtiden trygga den nytta som uppnåtts med restaureringsåtgärderna (är det t.ex. fråga om statsrådets förordning om miljöskydd, skyddsreservation i regionplanen eller något annat objekt som kommunen bestämt att inte ska omfattas av åtgärderna)
  • En karta med det objekt som ska restaureras och fastighetsgränser.
 2. Arbetsplan
  • Målen för restaureringen eller naturvården, de åtgärder som detta bedöms kräva samt en tidtabell för genomförandet
  • Kartläggningar, planer och tillstånd som eventuellt behövs för att vidta åtgärderna
  • En beskrivning av hur den fortsatta vården ordnas (t.ex. betesmark eller konstruktionsbyggen)
 3. Kostnadskalkyl för åtgärderna och för eventuella kartläggningar, planer och tillstånd som de kräver. Kostnadskalkylen ska innehålla en specifikation över de uppskattade utgifterna och inkomsterna för projektet samt beräkningsgrunden för dessa (t.ex. timpris, månadslön, anskaffningspris). Kostnadskalkylen i ansökningen styr användningen av kostnadsposterna.
 4. Ordnandet av uppföljningen av genomförandet och resultaten


Om ingen ansökningsblankett, projektplan eller kostnadskalkyl ingår i ansökan, kommer ansökan att avslås utan bedömning.


Kriterier

Ansökningarna bedöms enligt kriterierna nedan så att de två första kriterierna poängsätts på skalan 1-10 poäng och de tre följande kriterierna på skalan 0-3 poäng.
Det maximala poängtalet är alltså 29 poäng.

 1. Förhållandet mellan målen för åtgärderna och målen för programmet Helmi
 2. Kostnadskalkyl i förhållande till förväntade resultat och de realistiska möjligheterna att genomföra åtgärderna
 3. Åtgärdernas effekt och kontinuerlig nytta: ordnandet av den fortsatta vården och uppföljningen
 4. Omfattande ekologiska helheter
 5. Spridning av verksamhetsmodeller och regional verkningsfullhet, inkl. konsortier

 

Före faktureringen av kostnaderna ska understödstagaren lämna in en slutrapport om hur projektet framskrider.

Understödstagaren ska också informera om sitt projekt och om att det ingår i programmet Helmi genom att publicera åtminstone ett meddelande inklusive en bild.

Beslut om understöd

Miljöministeriet meddelar ett beslut om statsunderstödet skriftligen, antingen ett positivt eller ett negativt. Ett positivt statsunderstödsbeslut innehåller villkor som stödmottagaren bör iaktta.

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet

Detta förfarande för ansökan om understöd omfattas av statsunderstödslagen.

På förfarandet tillämpas de villkor och begränsningar som gäller miljöministeriets specialunderstöd (bilaga 2). Sökanden förbinder sig genom sin ansökan om understöd att iaktta de tre villkor och begränsningar som anges i bilagan.

Ytterligare upplysningar:

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, hanna-leena.keskinen@ym.fi
tfn 0295 250 096

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi
tfn 0295 250 240


https://www.ym.fi/helmi

Bilagor

 1. Ansökningsblankett
 2. Villkor och begränsningar för specialunderstöd


Regler om statligt stöd
https://tem.fi/sv/reglerna-om-statligt-stod