Dataskyddsbeskrivning

Inlagt av admin mån, 05/18/2020 - 10:51

MILJÖMINISTERIETS ANSÖKNINGSTJÄNST
Beskrivning i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Personuppgiftsansvarig

Miljöministeriet
PB 35
00023 Statsrådet
Telefon: +358 295 16001 (statsrådets växel)

Kontaktperson för registret Tiina Kotonen-Pekkanen
E-post: tiina.kotonen-pekkanen@gov.fi

Dataskyddsombud Maija Seppälä
E-post: tietosuoja@gov.fi


Syftet med behandlingen av personuppgifter

Miljöministeriet är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen (688/2001) när det gäller understöd som söks via miljöministeriets ansökningstjänst. I ansökningstjänsten behandlas i syfte att handlägga ansökningar om statsunderstöd sådana personuppgifter som hänför sig till ansökningarna. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (EU 2016/679), det vill säga behandlingen av uppgifterna är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Enligt 10 § i statsunderstödslagen ska den sökande i samband med ansökan lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter om ändamålet med statsunderstödet och om andra omständigheter.

Personuppgifter som behandlas

  • sökandens/organisationens namn och FO-nummer
  • efternamn och förnamn för sökanden/organisationens kontaktperson
  • adress, postnummer och postort till sökanden/organisationens kontaktperson
  • e-postadress till sökanden/organisationens kontaktperson
  • adress till sökandens/organisationens webbplats
  • sökandens/organisationens bankkontonummer (IBAN)


Behandling och utlämnande av uppgifter

Sökanden anger de behövliga personuppgifterna på ansökningsblanketten i ansökningstjänsten. Sökanden kan spara uppgifterna på ansökningsblanketten och fortsätta fylla i blanketten under ansökningstiden. Sökanden skickar in den färdiga ansökningsblanketten i tjänsten och kan vid behov även skriva ut ansökan. Ansökningstjänsten skickar den färdiga ansökan direkt till miljöministeriets registratorskontor. Vid registratorskontoret förs ansökan in i ärendehanteringssystemet VAHVA för varaktig förvaring. Ansökningstjänsten ger varje ansökan en identifikationskod för att registratorskontoret ska kunna identifiera dem.

Personuppgifterna i registret behandlas av tjänstemän vid miljöministeriets registratorskontor och av de tjänstemän vid ministeriet som ansvarar för statsunderstöd. För att producera tjänsten anlitar miljöministeriet dessutom underleverantörer, med vilka ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter på det sätt som förutsätts i dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som finns i registret lämnas eller överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förvaringstid för uppgifter

Ansökningsblanketter som skickats in i ansökningstjänsten förvaras varaktigt vid miljöministeriets registratorskontor. Dessutom förvaras blanketterna i det elektroniska systemet för tjänstens administratör under den tid som underhållsavtalet är i kraft.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till, rättelse av eller radering av personuppgifter som rör den registrerade. Den registrerade har också rätt att begära begränsning av behandling av uppgifterna och invända mot behandling av uppgifterna.

För att få sina rättigheter tillgodosedda kan den registrerade kontakta miljöministeriets dataskyddsombud, kontaktpersonen för registret (se kontaktuppgifter ovan) eller registratorskontoret:

Miljöministeriets registratorskontor
E-post: kirjaamo@gov.fi
Adress: Miljöministeriet, registratorskontoret
PB 35, 00023 Statsrådet


Mer information om behandlingen av personuppgifter vid miljöministeriet finns på miljöministeriets webbplats:
Dataskydd och behandling av personuppgifter vid miljöministeriet

Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, det vill säga dataombudsmannen. Närmare anvisningar om detta finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.